top of page

SOCIETATEA ROMȂNǍ DE FONIATRIE

Despre Noi

Cine suntem

Societatea Română de Foniatrie (SRF) este o organizație profesională, cu profil medical şi extramedical, cu caracter ştiințific şi educațional, non-guvernamental şi non-profit.

Foniatria este specialitatea medicală care se ocupă de tulburările legate de comunicare, care cuprind afecţiunile vocii, vorbirii, limbajului, auzului şi tulburările de deglutiţie. Specialitatea se bazează pe principiile de anatomie, fiziologie, diagnostic şi terapie ale otorinolaringologiei, precum şi a altor specialităţi medicale (neurologia, pediatria, ortodonţia) şi nemedicale (lingvistica, fonetica, psihologia, ştiinţele comportamentale, pedagogia, acustica, ştiinţe ale comunicării).

Având în vedere necesitatea unei colaborări interdisciplinare pentru dezvoltarea acestei specialități Societatea Română de Foniatrie îşi propune să reunească ORL-işti, foniatrii, logopezi, profesori de canto, specialişti în domeniul vocii şi acusticii, în scopul promovării acestei specialități, a îmbunătățirii calității actului medical şi a ridicării nivelului profesional şi ştiințific al specialiştilor din acest domeniu.

Istoric

Infiintarea SRF

Societatea Română de Foniatrie a luat ființă în anul 2015 la Cluj-Napoca, înființarea fiind definitivată prin Hotarârea nr.10723/CC/2015 a Judecătoriei Cluj-Napoca. Crearea unei societăți naționale în domeniul foniatriei s-a impus având în vedere faptul că la nivel european eram printre puținele țări care nu aveau o societate națională, în condițiile în care există o foarte activă societate europeană (Union of the European Phoniatricians- UEP) la care pe viitor dorim să afiliem şi Societatea Română de Foniatrie. Scopul “Societății Române de Foniatrie” este de a reuni specialiştii români din acest domeniu, în vederea ridicării nivelului profesional şi ştiințific al acestei comunități în beneficiul atât al pacienților cât şi al specialiştilor.

Obiective

a) Creşterea nivelului profesional şi ştiințific al activității din domeniul foniatriei pentru îmbunătățirea permanentă a calității asistenței medicale;

b) Elaborarea şi actualizarea permanentă a programelor privind formarea foniatrilor şi urmărirea aplicării acestora, împreună cu celelalte organisme implicate în acest proces;

c) Educația medicală continuă a specialiştilor prin programe corespunzătoare precum şi elaborarea de criterii pentru acreditarea periodică a acestora, împreună cu alte organisme implicate în acest scop;

d) Elaborarea unor programe proprii şi participarea la elaborarea unor programe naționale de cercetare;

e) Organizarea de manifestări ştiințifice medicale naționale şi internaționale, în scopul afirmării foniatriei din România pe plan internațional;

f) Colaborarea cu instituții medicale de învățământ superior, institute de cercetare şi alte organizații profesionale şi ştiințifice, din țară şi străinătate, pentru realizarea obiectivelor de mai sus;

g) Sensibilizarea autorităților legislative, a factorilor decizionali din Administrația publică centrală şi locală precum şi a mass-mediei, pentru sprijinirea “Societății Române de foniatrie”, în realizarea obiectivelor sale;

h) Creșterea gradului de acces la materiale și metode de cercetare științifică medicală.

i) Promovarea publicării rezultatelor cercetărilor științifice medicale în literatura de specialitate;

j) Creșterea gradului de informare publică corectă pe teme legate de diagnosticul şi tratamentul afecțiunilor vocale, audiologie, tulburări de deglutiție, tulburări de articulație, etc

k) Crearea unui mediu propice pentru relaționare profesională și personală între foniatrii, medici de alte specialități, logopezi, terapeuți vocali, audiologi, profesori de canto;

l) Promovarea intereselor specifice profesionale și socio-economice ale membrilor și ale medicilor în general în relația cu instituțiile sanitare și administrative și alte persoane fizice și juridice;

m) Promovarea colaborării interinstituționale și interpersonale intra- şi intersectoriale în domeniul medical;

bottom of page